Tổng kết Thu, Chi Đại Hội III

 

THU Số tiền CHI Số tiền
Chi phí tham dự ĐH & ủng hộ (1)      $7,550.00 Thực phẩm $1,456.29
Gây quỹ lần 1 - Tiền Đại Hội (2) $ 1525.00 Mướn lều, ghế  $1,152.86
Gây quỹ lần 2 - Ngày Đại Hội (2) $ 1290.00 Chi phí hotel (3) $   558.00
    Chi phí Trang Nhà (4)  $1,303.97
    Chụp hình, quay phim    $   750.00
    Ban Nhạc                     $   250.00
    Giấy phép tổ chức    $     50.00
       
Tổng cộng:  $10,365.00   $5,521.12
       
Tồn Quỹ sau Đại Hội III   $4,843.88  
Tồn Quỹ sau Đại Hội II   $1,036.03  
Tồn Quỹ sau Đại Hội I   $   630.08  
       
Tổng Cộng Tồn Quỹ   $6,509.99  

 

Thủ Quỹ Đại Hội: Chị Phan Thị Thuyết, Chị Nguyễn Thị Phụng 

 

Ghi Chú:

1. Chi phí tham dự Đại Hội và ủng hộ: Chi phí dự trù tổ chức cho thầy trò ta được dự trù là $50/người. Riêng với khách $35/người. Khách mời không tính. Ngoài đóng chi phí tham dự, một số Thầy Cô, quý anh chị đã đã ủng hộ thêm (xin xem chi tiết "Danh Sách Tham Dự Đại Hội III").

2. Gây quỹ cho Trang Nhà

3. Dù chọn ngủ bụi tại vị trí tổ chức Đại Hội, nhưng Ban Tổ Chức mướn 2 phòng ngủ để các anh phụ giúp làm công tác chuẩn bị Đại Hội có nơi tắm rửa, vệ sinh.  

4. Chi phí Trang Nhà được tính từ sau Đại Hội II, năm 2013, đến tháng 5, 2015.