Nhận được tin buồn
 
Anh Nguyễn Văn Thiện
Bào huynh của Chị Nguyễn Thị Phụng
Cựu học viên Trường NLSBD - K2-MS
 
đã tạ thế lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày 29-07-2015
tại Bình Dương, Sông Bé
Hưởng thọ 72 tuổi
 
Linh Cửu hiện quàng tại tư gia
K1/9A Tân Bình, Phường Bửu Hòa
Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Đ/T: 061-385-9162
 
Lễ Hỏa Táng vào lúc 8 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 2015
tại
Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu Học Viên
Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
xin chân thành gởi lời phân ưu đến
Bà Quả Phụ Nguyễn Thị Rành cùng tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh của Anh Nguyễn Văn Thiện sớm về Miền Cực Lạc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU