alt
 
Nhận được tin
 
Bạn LÊ GIA ĐẠT
Cựu Học Viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương, MS1, Khoá 3
Đã vĩnh viễn từ giã người thân và bạn bè lúc 3 giờ 30 sáng Thứ Ba, ngày 23 tháng 9 năm 2014
 
Hưởng Thọ 60 tuổi
 
Hiện quàn tại SACRAMENTO MEMORIAL LAWN
Thăm viếng:
Thứ Sáu: ngày 3/10/2014 từ 4-7PM
Thứ Bảy: ngày 4/10/2014 từ 8-10 AM
Cầu nguyện:
Thứ Sáu: ngày 3/10/2014 từ 7-8PM
Tang lễ:
Thứ Bảy ngày 04/10/2014 từ 10- 11:30AM
Hỏa táng:
Thứ Bảy, ngày 04/10/2014 lúc 11:30AM
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương xin chia sẻ niềm đau vừa mất đi người thân cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh của Bạn Lê Gia Đạt an bình nơi Cõi khác