alt
Nhận được tin buồn
 
Thầy Trần Nhựt Tân
Nguyên Giáo Sư Triết Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương 
 
Vừa từ giả bạn bè và học trò để vĩnh viễn ra đi vào lúc 18 giờ 30 ngày 11-7-2014
tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
 
Linh cữu sẽ được quàn tại Chùa Vĩnh Nghiêm ngày 12-7-2014 (01 ngày)
Di quan lúc 10 giờ ngày 14-7-2014 và Hỏa táng tại Bình Hưng Hòa
 
Gia đình NLSBD sẽ tổ chức viếng Thầy Tân lúc 18 giờ ngày 12-7-2014
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh của Thầy sớm về Miền Cực Lạc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU