alt

Nhận được tin buồn

Cụ Bà Hoàng Thị Bạch Liên
Thân mẫu của Thầy Bùi Châu Dương
 
Vừa tạ thế ngày 23-4-2012 tại Sài Gòn, Việt Nam
Hưởng thọ 88 tuổi
 
Lễ nhập quan lúc 11:00 giờ ngày 24-04-2012
Lễ động quan sáng thứ 6, ngày 27-04-2012
Tang lễ tổ chức tại tư gia số 33F đường Trần Bình Trọng, P 1, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại Thầy Bùi Châu Dương: 0903.854845
 
Xin thành kính phân ưu cùng Thầy Bùi Châu Dương và gia quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm yên nghĩ nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU