Nhận được tin buồn
Bạn Quách Trùng
Cựu học viên Nông Lâm Súc Bình Dương
K2 - Công Thôn
Cựu Giáo Sư TH NLS Quảng Ngãi
 
Thất lộc vào ngày 5 tháng 3 năm 2024
tại Bình Dương
 
Hưởng thọ 71 tuổi
 
Lễ động quan ngày 8 tháng 3 năm 2024
 
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Chị Quách Trùng cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh của bạn Quách Trùng sớm siêu sinh ở cõi vĩnh hằng.
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU