Tin Buồn
 
Cụ Bà Nguyễn Thị Sảo
Pháp Danh An Phẩm
(Nhạc Mẫu của anh Đoàn Thiện Tâm CT Khoá 5)
 
Mãn phần ngày 20 tháng 09 năm 2023 tại Sydney, Australia
Hưởng thọ 90 tuổi
 
Tang Lễ được tổ chức tại Nhà Quàn Trường An
120 Fairfield Street
Fairfield East NSW 2165
 
Chương Trình Tang Lễ:
 
Thứ Bảy 23 tháng 9 năm 2023 Gia đình tập họp cầu siêu, phát tang
Chủ Nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023: Thăm viếng từ 11:00 sáng đến 4:00 chiều tại nhà quàn
Thứ Hai 25 tháng 9 năm 2023: Lễ Động Quan và Di Quan
Linh Cữu được hoả táng lúc 11:30 tại
Rookwood Memorial Garden & Crematorium
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình anh chị Đoàn Thiện Tâm cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Sảo sớm siêu sinh ở cõi vĩnh hằng.
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU