Nhận được tin buồn
 
Bạn Nguyễn Văn Bá
Cựu học viên Nông Lâm Súc Bình Dương
K1 - Canh Nông
 
Qua đời vào ngày 26 tháng 6 năm 2022
 
Linh cửu được quàn tại tư gia đường Bình Nhâm 08, Thuận An, Bình Dương
Lễ nhập quan: lúc 5 giờ sáng ngày 27/6/2022
Lễ động quan: lúc 4 giờ chiều ngày 29/6/2022
Nơi an nghỉ cuối cùng tại Hoa viên Bình Dương
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Anh Nguyễn Văn Bá cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh của bạn Nguyễn Văn Bá sớm siêu sinh ở cõi vĩnh hằng.
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU