alt
 
Nhận được tin buồn
 
Bà Quả Phụ Đoàn Thiện Ngươn
Nhũ danh Nguyễn Thị Ngà
Thân mẫu của Bạn Đoàn Thiện Tâm
Cựu Học Viên Khóa V, Ban Công Thôn
Trường TH NLS Bình Dương
 
Tạ thế lúc 10 giờ 41 phút tối ngày 7 tháng 9 năm 2021
tại Saigon
Hưởng Thọ 94 tuổi
 
Lễ động quan vào lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9 năm 2021
từ Saigon về Ấp Đồng An, Quận Lái Thiêu
và được an táng trong nghĩa trang họ tộc
 
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường TH NLS Bình Dương
Xin chân thành phân ưu đến gia đình bạn Đoàn Thiện Tâm cùng tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh của Bà an bình và siêu thoát ở Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU