Nhận được tin buồn
 
Thầy Đặng Hữu Thức
 
Giáo Sư bộ môn Lâm Học trường Nông Lâm Súc Bình Dương 
vừa qua đời ngày 4 tháng 8 năm 2021
 
Hưởng thọ 82 tuổi
 
Chúng em học sinh Khóa 5, Ban Mục Súc 2
 xin đồng thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Đặng Hữu Thức.
Cầu xin hương linh của Thầy được siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
 
 
Lư Thanh Sơn & Lê Thị Nguyệt Minh (Australia)
Sơn Ngọc Thái (Australia)
Lê Hồng Điều (Việt Nam)
Phạm Ngọc Tuyên (Việt Nam)
Ngô Quang Hải (USA)
 
 
Đồng Kính Phân Ưu