alt
Nhận được tin buồn
 
Chị Hồ Thị Hường
Cựu Học Viên NLS BD Khóa 6
 
Vừa thất lộc ngày 12 tháng 8 năm 2018
Hưởng Thọ 65 tuổi
 
Lễ Nhập Quan vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2018
Lễ Động Quan vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2018
Linh cữu được quàn tại tư gia
Sau đó được an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang, Bến Cát, Bình Dương  
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
Nguyện cầu hương linh của Chị Hồ Thị Hường sớm về Miền Cực Lạc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU