Vài Hình Ảnh về Đại Hội NLSBDHN II

alt

Bấm vào đây xem một số hình ảnh về Đại Hội II

Hình ảnh liên quan đến Đại Hội II sẽ được đăng dần đầy đủ hơn vào những ngày tới.