Nhận được tin vui
 
Anh Chị Lê Nguyên Lễ (MS K2)

vừa được thăng chức Ông Bà Ngoại
Thân chúc mừng hai bạn và
chúc cháu trai cưng
mau ăn, chóng lớn
Daxon Phạm
Sinh ngày 8 tháng 6 năm 2021 lúc 4:09 pm
nặng  6 pound 13 ounce
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương