Ông A bật diêm xem xăng còn hay hết.
Xăng còn.
Nạn nhân thọ 49 tuổi.