Cho đến nay ngôi nhà duy nhất của nhân loại là "Mother Earth" và đã biết rất rõ là chúng ta đã làm tổn thương người Mẹ của mình ra sao. Hãy cùng làm điều gì đó dù nhỏ nhất! Như hạn chế xài bịt nylong, trồng vài cây xung quanh nhà...