Được tin thân mẫu của Anh Trần Ngọc Phú
Cựu học viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương K2/CT là:
 
Cụ Bà  NGÔ  THỊ  BỈNH
             
Vừa tạ thế ngày 24.12.2019 tại Saints John Park, NSW, Australia
 
              Toàn thể bạn bè đồng môn, đồng nghiệp, thân hữu trong gia đình Nông Nghiệp Úc Châu
xin thành thật chia buồn cùng gia đình Anh Phú và quý tang quyến.
               Cũng xin nguyện cầu cho hương linh Cụ Bà sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
                            
Gia đình Nông Nghiệp Úc Châu
ĐỒNG KÍNH PHÂN ƯU