Thầy Huỳnh Văn Công mời tất cả cùng tham dự một cuộc phỏng vấn tuyển dụng cho công việc khó khăn nhất thế giới.