Xen-Huy-Quit-1
Xen-Huy-Quit-2
Xen-Huy-Quit-1
Xen-Huy-Quit-2
1/2 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Ngày 24 tháng 5 năm 2015, Anh Chị Lưu Xẽn (CT Khóa 2), Anh Chị Nguyễn Quan Huy (CN Khóa 5) và Anh Đoàn Văn Quít (CN Khóa 1) gặp nhau ở Austin,Texas