1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01/17 
start stop bwd fwd

Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền.