Bấm vào những hàng dưới đây xem video "Đêm Tiền Đại Hội III" (21-8-2015)

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Video khá dài nên được phân ra làm 4 phần. 

Bấm vào đây xem video "Ngày Đại Hội" (22-8-2015)