Bấm vào những hàng dưới đây xem video Ngày Đại Hội III

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Video khá dài nên được phân ra làm 8 phần. 

Bấm vào đây xem video "Đêm Tiền Đại Hội" (21-8-2015)