altĐầu năm xin chúc vạn sự thông.
Phúc phận sâu dầy tựa biển Đông.
Lầu các thênh thang trăm người ở.
Điền viên rộng lớn vạn kẻ trông.
Tay nâng chén bạc mừng quan bác.
Miệng thốt lời vàng chúc chủ ông.
Một bước nên danh nhờ thời thế.
Thân về cát bụi có hoàn không.

Nguyễn Thượng Hạng