altĐến tuổi nghỉ hưu sướng như tiên,
Không lo công việc, chẳng lo tiền.
Sớm tối vui cùng bầy cháu nhỏ,
Trong ngoài yên ấm vợ con hiền.
Thị phi phó mặc lòng không bận,
Danh lợi phù trầm dạ bình yên.
Thanh thản chờ ngày về cố thổ,
Tuổi già an lạc khác nào tiên.

Nguyển Thượng Hạng