Ai về bên ấy hỏi bác thông,
Chuyện lạ đời nay bác biết không,
Đầy Tớ bảo sai Ông Chủ dạ,
Cảnh đời đảo ngược: Tớ sai Ông.
 
Ông Chủ lo làm, Tớ lo chơi,
Vất vả suốt ngày chẳng nghỉ ngơi,
Có chút của dư riêng Tớ hưởng,
Thương thân Ông Chủ lệ đầy vơi.
 
Mâm cổ đầy bàn bọn Tớ xơi,
Đói lòng Ông Chủ lệ thảm rơi,
Nghẹn tiếng âm thầm than trách phận,
Trách Người không dám chỉ trách Trời.
 
Ví mà thực có kiếp lai sinh,
Xin với Phán quan nghĩ chút tình,
Cho được tái sinh làm Dân Bộc,
Đỉnh chung tận hưởng chốn cung đình. 
 
Nguyễn Thượng Hạng