alt
 
自 白
元 起 少 年 歲 立 身
爲 己 唯 生 不 爲 人
造 多 錯 誤 多 冤 債
從 路 心 迷 積 滿 瞋
 X
到 歲 終 生 疾 病 攻
過 去 己 思 心 刺 痛
多 差 貸 此 古 時 過
悔 惜 今 天 遲 晚 宗
  X
悟 及 修 身 歲 已 壬
存 現 時 間 駒 影 尋
模 仿 前 人 坐 點 到
善 心 漸 大 侵 魔 心
  X
由 業 引 身 還 世 債
絶 債 今 時 斷 戲 佳
末 步 路 行 回 故 處
紅 塵 離 遠 自 閒 該
 
 
TỰ BẠCH  
                                                                       
Nguyên khởi thiếu niên tuế lập thân
Vị  kỷ duy sinh bất vị nhân
Tạo đa thác ngộ đa oan trái
Tòng lộ tâm mê tích mãn sân
X
Đ áo tuế chung sinh tật bịnh công
Quá khứ kỷ tư tâm thứ thống
Đa sai thắc thử cổ thì quá
Hối tích kim thiên trì vãn tông.
X
Ngộ cập tu thân tuế dĩ nhâm
Tồn hiện thì gian câu ảnh tầm
Mô phỏng tiền nhân tọa điểm đáo
Thiện tâm tiệm đại xâm ma tâm.
X
Do nghiệp dẫn thân hoàn thế trái
Tuyệt trái kim thì đoạn hí giai
Mạt bộ lộ hành hồi cố xứ 
Hồng trần ly viễn tự nhàn cai. 
                  
Thầy Châu Kim Lang (diễn Nho: TỰ BẠCH)    
 
錯誤 Thác ngộ (lầm lỡ)
刺痛 Thứ thống (xốn xang)
遲晚 Trì vãn (muộn màng)
宗 Tông (chính)
漸 Tiệm (lần lần)
該 Cai (đầy đủ, trọn vẹn)
 
 
 
TỰ BẠCH
 
Từ tuổi thiếu niên đến lập thân.
Sống chỉ vì mình, chẳng vị nhân.
Gây bao lầm lỡ , bao oan trái.
Tâm mê chỉ lối, dạ đầy sân.
 
Đến tuổi xế chiều, tật bịnh mang.
Nghĩ về quá khứ, dạ xốn xang.
Bao nhiêu sai trái ngày xưa cũ.
Hối tiếc giờ đây quá muộn màng.
 
Khi biết tu thân tuổi đã già.
Thời gian còn lại bóng câu qua.
Noi gương người xưa ngồi đếm đổ.
Tâm lành dần lớn át tâm ma.
 
Vì nghiệp mang thân trả nợ đời.
Bao giờ hết nợ dứt cuộc chơi.
Đường xưa nhẹ bước về chốn cũ.
Xa cõ i hồng trần tâm thảnh thơi.
 
Nguyễ n Thượng Hạng{jcomments on}