Họ và Tên Số Tiền
  Thầy Cô:   
1
Cô Bạch Thị Vàng
$ 100.00
2
Cô Nguyễn Thị Thu
$ 100.00
3
Thầy Đặng Tấn Lung và Cô Huỳnh Thị Hương
$ 100.00
4
Thầy Huỳnh Văn Công (Úc Châu)
$ 200.00
5
Thầy Quách Đại Thanh
$ 100.00
6
Thầy Nguyễn Văn Mười
$ 100.00
7
Thầy Trần Hào
$ 100.00
8
Thầy Vương Thế Đức (CANADA)
$ 100.00
9
Thầy Hồ Thành Huân và Cô Phan Thị Đức
$ 100.00
10 Thầy Nguyễn Thượng Hạng $   50.00
11
Thầy Cô Nguyễn Ngọc Ẩn & Nguyễn Thị Quới
$ 100.00
 
Học Viên:
 
1
Trần Thị Hường
$   50.00
2
Bùi Thị Bạch Tuyết
$ 100.00
3
Trương Thị Thu Tịnh
$ 100.00
4
Nguyễn Thành Công & Nguyễn Thị Năm 
$ 100.00
5
Phạm Văn Nghĩa & Nguyễn Thị Phụng
$ 100.00
6
Lưu Xẻn   
$ 100.00
7
Nguyễn Văn Có & Lê Thị Bình Minh 
$ 100.00
8
Trần Văn Hai
$   50.00
9
Nguyễn Thăng
$ 130.00
10
Nguyễn Thị Bảy
$ 100.00
11 Phạm Văn Thế $   50.00
12 Lê Văn Năm $ 500.00+200.00 (lần2)
13 Nguyễn Ngọc Nhân $   50.00
14 Nguyễn Quan Huy $ 200.00
15 Phạm Thanh Trước $ 100.00
16 Trần Ngọc Phú $ 300.00
17 Ngô Thị Hồng $ 100.00
18 Phan Mỹ Châu (Úc Châu) $ 100.00
19 Trần Đình Thảo $ 100.00
20 Nguyễn Thị Lang $ 100.00
21 Phan Bửu Châu (VN) $   50.00
22 Trần Nhật Duật $   50.00
23 Lư Thanh Sơn & Lê Thị Nguyệt Minh (Úc Châu) $ 150.00
24 Võ Thụy Chi $ 200.00
25 Nguyễn Văn Hiền (VN) $100.00
26 Quách Ngọc Lan (VN) $ 50.00 Tiền Âu Châu
27 Đặng Hữu Lợi $ 50.00

28

Cô Trần Thị Nữ (Úc Châu) $ 100

29

Vương Thị Ngọc Dung - K7 (VN) $ 100
30 Dương Văn Lộc - CN1-K2 (Úc Châu)
$ 100
31 Thomas Võ (Võ Văn Cư- MS1-K3, Florida)
$ 200
 
Tổng Cộng
US $4,980.00
EURO $50.00

 

                                                            Tổng kết:
                                                                             Tiền In Đặc San:                                     $4,750.00   
                                                                             Tiền trình bày Đặc san+ cước phí:       $1,015.00
                                                            Tổng chi:                                                                  $5,765.00
 
                                                            Quỹ bị thiếu:                                                          - $785.00        

 

 

Mọi sự ủng hộ xin gởi về:

c/o Nguyễn Thị Phụng
10622 Westminster Blvd.,
Garden Grove, CA 92843 USA
Phone: (714) 422-8270
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.