alt
 
Bục giảng, bảng đen, nét phấn mờ,
Thầy cũ, trò xưa, thoáng qua mơ.
Trang vở học trò chưa ráo mực,
Trang đời vội mở đón tuổi thơ.
Dư âm ngày ấy tìm trong mộng,
Đàn lòng lỗi nhịp, lạc đường tơ.
Ai người có chung vùng kỷ niệm,
Giúp nhau tìm lại những ngày thơ.

Nguyễn Thượng Hạng